Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Χρόνια πολλά! Seasons greetings!


Eχομαι, ὅσο καὶ λίγη καὶ παραμικρὴ κι ἂν εἶναι ἡ Ἐλπίδα μας,
νὰ φτάσει νὰ μᾶς πάει λίγο μακρύτερα.


Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!
Χρόνια Πολλά!


Κωνσταντῖνος ΣισκάκηςI wish,
even though our Hope is so minimal,
let it be enough to take us a little longer.

Merry Christmas!

Konstantinos Siskakis
"Anagrafi"


__
Τὸ καραβάκι προέρχεται ἀπό σχέδιο κεντήματος τῆς συλλογῆς Ἀμαλίας Μεγαπάνου.
Sailboat from Amalia's Megapanou embroidery collection.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Κυκλοφορία τῆς KS Vasileios - KS Vasileios releaseἩ KS Βασίλειος ἀποτελεῖ μιὰ ἐκλεπτυσμένη ἐκδοχή τῶν Ἑλληνικῶν τοῦ Βασιλέως (Grecs du Roi / KS GrequeX) τοῦ 16ου αἰώνα. Σχεδιάστηκε μὲ μεγαλύτερη ἐλευθερία, μὲ σκοπὸ νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν εὐανάγνωστη καὶ νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὶς σύγχρονες ἐφαρμογὲς κειμένου. Ἔχει δοθεῖ ἔμφαση στὴν χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ποῦ δημιουργεῖ ἡ ἐλαφρὰ γωνία σχεδιασμοῦ τῶν χαρακτήρων. Λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ πεζοὶ χαρακτῆρες (ἑλληνικά) ἔχουν κλίση 7 μοιρῶν περίπου, δίνεται ἡ ἐντύπωση ἡμιπλάγιου κειμένου τὸ ὁποῖο προσφέρει ἕνα ἀσυνήθιστο καὶ ἰδιαίτερο τυπογραφικὸ χρῶμα στὸ κείμενο.

Ἡ KS Βασίλειος, λόγῳ τῆς σχεδιαστικῆς αὐτῆς ἰδιαιτερότητας, παρέχεται σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ βάρος. Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο καὶ ἐνδεχομένως ὑπάρξει στὸ ἄμεσο μέλλον ὑποστήριξη τοῦ κυριλλικοῦ. Ὁλόκληρη ἡ συλλογὴ περιλαμβάνει περισσότερα ἀπὸ 1400 συμπλέγματα δύο, τριῶν, τεσσάρων ἢ καὶ πέντε χαρακτήρων, πεζῶν καὶ κεφαλαίων! Τά συμπλέγματα αὐτὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐμφανίζονται στὸ κείμενο σὲ πραγματικὸ χρόνο, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Ἡ γραμματοσειρὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει σὲ περιβάλλοντα Windows PC καὶ MacOSX. Παρέχεται σὲ μορφὴ OpenType® καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ προγράμματα ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ χαρακτηριστικὰ (features) OpenType. Kάθε μελλοντικὴ ἀναβάθμιση θὰ ἀποσταλλεῖ δωρεὰν στοὺς δικαιούχους, μέσω e-mail. Συνοδεύεται ἀπὸ πίνακα χαρακτήρων, καθὼς καὶ πίνακα ὅλων τῶν συμπλεγμάτων. Ὑπάρχει, τέλος, ἡ δυνατότητα παραμετροποίησης τῶν αὐτοματισμῶν (OpenType features) ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένες ἀνάγκες ἀναγνωσιμότητας, ἀλλὰ καί σχεδίασης καινούργιων συμπλεγμάτων. 
KS Vasileios release
The KS Basil font is a refined version of the Grecs du Roi font (Grecs du Roi / KS GrequeX) of the 16th century. It is designed more freely in order to be much readable and to be used in modern text applications. Emphasis here is on the special effect that is created by the low-angle design. The lowercase glyphs (Greek) are inclined about 7° and give the impression of a semi-italics text, that offers an unusual and special typographical effect.

Due to that design particularity, KS Vasileios is available in one weight only. It supports the full Greek polytonic system, the Latin alphabet and maybe in the near future the Cyrillic one. The whole collection contains more than 1400 ligatures of 2, 3, 4 or 4 characters, lower and upper case. Those ligatures have the ability to appear in the text in real time, while typing. The font can be used in a Windows and MacOSX environment. It is provided in the OpenType® format and a necessary prerequisite is to be used in programs that support the OpenType features. Every future update will be sent to the users at no charge, via e-mail. It is accompanied by a characters table as well as a table with all ligatures. Last but not least, there is the possibility to configure all automations (OpenType features) so it can facilitate readability needs as well as needs of designing new ligatures.
 

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

KS Vasileios ligatures

Μιὰ πρώτη εἰκόνα κειμένου (εὐαγγελικὴ περικοπὴ κατὰ Ἰωάννην) μὲ τὴν KS Vasileios. Περιλαμβάνονται περισσότεροι ἀπὸ 1300 συνδυασμοὶ συμπλεγμάτων.

A first look at KS Vasileios text (Gospel of John). More than 1300 ligatures are included in the font!

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

KS Vasileios συμπλέγματαΠαραλλαγὲς συμπλεγμάτων στὴ γραμματοσειρὰ KS Vasileios. Ὁλόκληρη ἡ συλλογὴ περιλαμβἀνει περισσότερα ἀπὸ 1200 συμπλέγματα δύο, τριῶν, τεσσάρων ἢ καὶ πέντε χαρακτήρων!

An example of KS Vasileios font ligatures. The whole collection contains more than 1200 ligatures made of two, three, four or even five glyphs!

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

KS Vasileios


Ἡ KS Βασίλειος ἀποτελεῖ μιὰ ἐκλεπτυσμένη ἐκδοχή τῶν λληνικῶν τοῦ Βασιλέως (Grecs du Roi / KS GrequeX) τοῦ 16ου αἰώνα. Σχεδιάζεται μέ μεγαλύτερη ἐλευθερία καὶ δίνεται ἔμφαση στήν χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ποῦ δημιουργεῖ ἡ ἐλαφρά γωνία σχεδιασμοῦ τῶν χαρακτήρων. Λόγῳ τοῦ γεγονὀτος ὅτι οἱ πεζοῖ χαρακτῆρες ἔχουν κλίση 7 μοιρῶν περίπου, δίνεται ἡ ἐντύπωση (ἡμι-) πλάγιου κειμένου τὸ ὁποῖο προσφέρει ἕνα ἀσυνήθιστο καὶ ἰδιαίτερο τυπογραφικὸ χρῶμα στὸ κείμενο.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

KS Mosaic decoration

Διακοσμητικὰ σύμβολα γιὰ τὴν ἀρχή ἢ τὸ τἐλος λέξεων ἢ φράσεων / Decorative symbols

KS Mosaic extended

Ὅλες οἱ δυνατὲς περιπτώσεις τονισμοῦ στὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ / Greek extended 

KS Mosaic Gamma

Ἑλληνικὸ ἀλφάβητο / Greek alphabet
Λατινικὸ ἀλφάβητο / Latin alphabet
Κυριλλικὸ ἀλφάβητο / Cyrillic alphabet

KS Mosaic Beta

Ἑλληνικὸ ἀλφάβητο / Greek alphabet
Λατινικὸ ἀλφάβητο / Latin alphabet
Κυριλλικὸ ἀλφάβητο / Cyrillic alphabet

KS Mosaic Alpha
Ἑλληνικὸ ἀλφάβητο / Greek alphabet


Λατινικὸ ἀλφάβητο / Latin alphabet


Κυριλλικὸ ἀλφάβητο / Cyrillic alphabet


KS Mosaic Alpha / Beta / Gamma


Τίτλοι: KS Mosaic Alpha
Ἀρχίγραμμα: KS Mosaic Beta
Κυρίως κείμενο: KS Calliste

Κυκλοφορία τῆς KS Mosaic - KS Mosaic release


Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἐντυπωσιακὴ μορφὴ τέχνης ἀπὸ αὐτὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ. Εἶναι ἕνα θαῦμα, τὸ πῶς αὐτὲς οἱ μικρὲς τετράγωνες φηφίδες –πέτρινες ἢ ὑάλινες– μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ τόση μαεστρία γιὰ νὰ δώσουν τὰ ἀριστουργήματα ποὺ ὅλοι ἔχουμε θαυμάσει. Ἡ συναρμογὴ αὐτῶν τῶν ταπεινῶν κομματιῶν πέτρας σὲ τέλεια σχήματα παραμένει μιὰ ἀπὸ τὶς ὕψιστες μορφὲς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας.

Ἡ KS Mosaic προσπαθεῖ νὰ μιμηθεῖ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν τεχνικὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ, μέσα βεβαίως στὸ πλαίσιο τῶν τεχνολογικῶν περιορισμῶν. Κάθε γράμμα μὲ ἀπεικόνιση ψηφιδωτοῦ ἔχει σχεδιασθεῖ στὸ χέρι, χωρίς τὴν παραμικρὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη. Περιλαμβάνονται τρεῖς μορφὲς κεφαλαίων χαρακτήρων: Ἡ KS Mosaic Beta ἀποτελεῖται ἀπὸ χαρακτῆρες στοὺς ὁποίους ἔχει ἀποδωθεῖ εἰκόνα ψηφιδωτοῦ, ἐνῷ ἡ Gamma ἀπὸ τοὺς ἴδιους χαρακτῆρες, σὲ ἀρνητικό ὑπόστρωμα καὶ περίγραμμα. Ἡ οἰκογένεια Alpha περιέχει ἕνα σύνολο τυπικῶν βυζαντινῶν γραμμάτων.

Ἡ ὁμάδα KS Mosaic ἀποτελεῖται μόνο ἀπό κεφαλαία, σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ βάρος καὶ σὲ ὅλες τὶς δυνατὲς μορφὲς τονισμοῦ (πολυτονικὸ) καὶ ὑποστηρίζει τὸ λατινικό καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ μικρὴ σειρὰ διακοσμητικῶν σχημάτων, κατάλληλα γιὰ τὶς ἀρχὲς ἢ τὴν κατάληξη λέξεων ἢ τίτλων. Λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς της λεπτομέρειας, ἡ KS Mosaic εἶναι προφανὲς ὅτι λειτουργεῖ πιὸ σωστὰ σὲ μεγάλα μεγέθη κειμένου, ὅπως τὰ ἀρχιγράμματα, οἱ τίτλοι κ.λπ. Γιὰ τεχνικοὺς λόγους, καλὸ εἶναι νὰ ἀποφεύγεται ἡ χρήση της σὲ μικρὰ μεγέθη (μικρότερα τῶν 24 pts).There isn’t any form of art more impressive than this of Mosaic. It’s a miracle how these small square pebbles –made of stone or glass- can be connected with such mastery to create the masterpieces we have all admired.
 
KS Mosaic tries to mimic exactly the mosaic style, under of course, all technical limitations. Each mosaic glyph has been designed entirely by hand, without any mechanical support. The family included three types of drop caps: KS Mosaic Beta consists of glyphs that have a mosaic depiction, while Gamma consists of the same characters on a negative background and border. The Alpha family contains a set of typical Byzantine glyphs.

The KS Mosaic family contains only capitals, one weight and all possible accentuation options (polytonic) and supports the Latin and Cyrillic alphabet. It’s accompanied by a small set of decorative symbols, suitable to the beginning or end of words or titles. Due to its excessive details, KS Mosaic apparently works best in large sizes, like drop caps, titles etc. For technical reasons, it’s best to avoid using it in small font sizes (smaller than 24 pts).Φωτογραφίες ψηφιδωτῶν: Ἠλίας Σαραντόπουλος (Κωνσταντινούπολη)
Mosaic photos by Elias Sarantopoulos (Constantinople)

1. Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Χώρα τῶν Ζώντων / Jesus Christ, the Land of the Living
2. Οἱ πειρασμοὶ τοῦ Χριστοῦ / The temptations of Christ
3. Διακοσμητικὰ μοτίβα / Decorative motives and ornaments

Μονὴ τῆς Χώρας, Κωνσταντινούπολη / Chora Church, Constantinople 
 

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Τόνων και πνευμάτων απολογία
Γιώργος ΒαρθαλίτηςΑξιότιμοι κύριοι δικαστές, ερίτιμοι λόγιοι, λογογράφοι, γλωσσολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και λοιποί περί την γλώτταν ημών τυρβάζοντες αλλά και εσείς που την μιλάτε και τη νοιάζεστε. Εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες έχουμε εκβληθεί από την επίσημη ελληνική, δηλαδή από τη γλώσσα που αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία ως επίσημη. Πριν από είκοσι έξι περίπου χρόνια, σε μια μεταμεσονύκτια συνεδρίασή της η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να μας εξοστρακίσει ανεπιστρεπτί από την γραπτή γλώσσα, όπου επί περισσότερες από δύο χιλιετίες κοσμούσαμε και συμπληρώναμε τις λέξεις.

Σε τόσο μεγάλη δυσμένεια και περιφρόνηση έχουμε πια περιέλθει, ώστε αναγκαζόμαστε να συντάξουμε και να δημοσιεύσουμε κι αυτήν ακόμα την απολογία μας ερήμην μας.

Δεν μπορείτε, αξιότιμοι κύριοι δικαστές, να νιώσετε την οδύνη της βίαιης αποκοπής μας από τις αγαπημένες μας λέξεις, με τις οποίες μας ένωναν προαιώνιοι δεσμοί αίματος. Τώρα πλέον περιφερόμαστε άστεγοι κι απορφανισμένοι αναζητώντας καταφύγιο σε λιγοστά περιοδικά κι εκδοτικούς οίκους, που ακόμα μας τιμούν κι επιμένουν να μας εκτυπώνουν. Όμως η παρηγοριά αυτή είναι μικρή, αφού φυτοζωούμε σαν εξόριστοι στην ίδια μας την πατρίδα.

Ξέρουμε πως με αυτά μας τα λόγια, αξιότιμοι κύριοι δικαστές, δεν πρόκειται να σας συγκινήσουμε και να επηρεάσουμε την άτεγκτη επιστημονική σας ορθοφροσύνη. Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, να σας πείσουμε. Αλλά μην περιμένετε από εμάς δικανική δεινότητα, γιατί δεν είμαστε δικολάβοι σαν αυτούς που μας καταδίκασαν.

Λένε πως είμαστε βάρος και πως δυσχεραίναμε την εκμάθηση της γλώσσας μας από τους νέους μαθητές και την επικέντρωσή τους σε πράγματα πιο ουσιώδη από εμάς. Η υποτιθέμενη όμως ευκολία είναι επαρκής λόγος για την κατάργησή μας; Ευδοκιμεί η παιδεία που επιβάλλει στον μαθητή την μικρότερη δυνατή προσπάθεια ή αυτή που τον προγυμνάζει με απαιτητικές ασκήσεις; Κι αλήθεια, είμαστε τόσο βάρος για τον δύσμοιρο μαθητή, ο οποίος συνήθως καταφέρνει να μάθει πράγματα πολύ δυσκολότερα από εμάς; Υπάρχουν ασιατικοί λαοί που διατηρούν μέχρι σήμερα ιδεογραμματικά συστήματα γραφής ασύγκριτα απαιτητικότερα από τα πολυτονικά ελληνικά. Στην Ιαπωνία οι νεαροί μαθητές πρέπει να εκμάθουν χιλιάδες ιδεογράμματα. Γιατί εκεί η διατήρηση κι η εκμάθηση μιας τόσο πολυπλοκότερης γραφής δεν γίνεται, όπως εμείς, τροχοπέδη για την μορφωτική και γενικότερη ευημερία αυτών των λαών;

Ίσως επειδή εκείνοι δεν διαθέτουν κάποιους γραφικούς ανθρώπους που φέρουν το κακόηχο όνομα «συνδικαλιστές». Αυτοί οι συνδικαλιστές μας είχαν βάλει από καιρό στο μάτι. Πίστευαν πως αν καταφέρουν να μας εξοβελίσουν θα τους χρεωνόταν μια ακόμα «δημοκρατική» παροχή στον λαό σαν να περιέκοπταν κάποιον επαχθή δασμό ή φόρο. Το ίδιο φαίνεται πως πίστευαν κι οι άνθρωποι που κυβερνούσαν τον τόπο εκείνα τα χρόνια. Κι επειδή οι δασμοί κι οι φόροι δεν καταργούνται τόσο εύκολα, και μάλιστα σε βάθος χρόνου, κατάργησαν εμάς.

Βέβαια, οι κυβερνήτες εκείνου του καιρού πιέζονταν κι από ανθρώπους πολύ πιο υπολογίσιμους από τους επονομαζόμενους «συνδικαλιστές». Αυτοί ήταν οι μεγάλοι εκδότες. Για τους τελευταίους η παραμονή μας στη γραπτή γλώσσα ήταν οικονομικά ασύμφορη. Τους στοιχίζαμε χρόνο (σημαίναμε δηλαδή περισσότερα χτυπήματα στα πληκτρολόγια) άρα και χρήμα. Εμείς δεν είχαμε να αντιτάξουμε σ’ αυτούς τους νεόπλουτους εμπόρους τίποτε άλλο εκτός από την αριστοκρατική καταγωγή μας. Ανήκαμε σε αρχαία γενιά. Αλλά κι αυτή μας αμφισβητήθηκε, όπως θα δείτε πιο κάτω.

Για να μας εξορίσουν, οι άρχοντες του δήμου χρειάζονταν ένα επιστημονικό άλλοθι. Και δεν δυσκολεύθηκαν να το βρουν. Κάποιοι φιλόλογοι υποστήριξαν πως δεν υπήρχαμε και πως μας έφεραν στη ζωή οι αλεξανδρινοί γραμματικοί. Το ότι δεν ανεβάζαμε την καταγωγή μας στην Αθήνα του χρυσού αιώνα του Περικλή ακύρωνε τα πάνω από δυόμισι χιλιάδες χρόνια της αγέραστης παρουσίας μας. Με την ίδια λογική, θα μπορούσαν να αφαιρεθούν οι τίτλοι καταγωγής και από τα μικρά γράμματα, που αυτά υπήρξαν πολύ μεταγενέστερά μας, αφού καθιερώθηκαν μόλις στην βυζαντινή εποχή. Μάλιστα καθώς γράφαμε αυτά τα λόγια τα μικρά γράμματα άρχισαν να δυσανασχετούν και να αγωνιούν και χρειάστηκε να τα καθησυχάσουμε λέγοντάς τους πως για την ώρα δεν κινδυνεύουν.

Όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι. Όταν μας είπαν πως δεν υπήρχαμε στους κλασσικούς χρόνους, η πανάρχαια μνήμη μας ξεσηκώθηκε αγανακτισμένη. Ακούς εκεί δεν υπήρχαμε! Υπήρχαμε. Θέλουμε να πούμε πως οι άνθρωποι τότε μας είχαν στο στόμα τους, μας πρόφεραν. Αυτά που δεν είχαν ακόμα επινοηθεί ήταν τα γραπτά σημεία που μας δήλωναν. Έτσι έγινε και με άλλες γλώσσες, όπου η γραφή δεν απέδιδε όλους τους φθόγγους. Στα εβραϊκά λόγου χάριν και τις άλλες σημιτικές γλώσσες αρχικά γράφονταν μόνο τα σύμφωνα κι όχι τα φωνήεντα. Αλλά, βέβαια, τα φωνήεντα υπήρχαν, έστω κι αν τα σημεία που τους αντιστοιχούσαν εφευρέθηκαν πολύ αργότερα-υπό μορφήν στιγμών κάτω απ’ τα σύμφωνα (συγχωρέστε, κύριοι δικαστές, τον επιστημονικό σχολαστικισμό μας). Ετούτα ακριβώς τα σημεία- δηλαδή το γραπτό μας ένδυμα- έφτιαξαν οι αλεξανδρινοί γραμματικοί, και μάλιστα όταν αρχίσαμε να χανόμαστε από το στόμα. Έτσι περάσαμε, στην περγαμηνή, τον πάπυρο και το χαρτί για να θυμίζουμε κάτι που υπήρχε και τώρα κέρδιζε μια δεύτερη ζωή. Επομένως, με εμάς συμβαίνει ό, τι και με το η, το ω, το υ, το αι, το οι, μ’ όλη, με δυο λόγια, την ιστορική μας ορθογραφία.

Φοβόμαστε πως το κακό που άρχισε με εμάς μπορεί να επεκταθεί και στα υπόλοιπα γράμματα και, αν οι επιστήμονες που πρώτοι εισηγήθηκαν την εξάλειψή μας ήταν συνεπείς με τις απόψεις τους, θα έπρεπε να αμφισβητήσουν όλη την ορθογραφία. Μπορεί κάποιοι άλλοι στο μέλλον να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους.

Εμείς όμως, οι τόνοι και τα πνεύματα, που σιγά-σιγά χανόμαστε, θέλουμε να σας θυμίσουμε πως ό, τι σας ενώνει με γλώσσα των προγόνων σας (που είναι πρόγονοί σας εκ γλώσσης κι όχι εξ αίματος) είναι οι λέξεις, όπως τις γράφετε κι όχι όπως τις λέτε, γιατί, απ’ ό, τι θυμόμαστε, τότε, στα αρχαία χρόνια, οι λέξεις προφέρονταν αρκετά διαφορετικά. Αυτή τη συνέχεια είναι στο χέρι σας να τη διακόψετε ή να την κρατήσετε. Αν πιστεύετε, βέβαια, πως αξίζει τον κόπο να κάνετε κάτι τέτοιο. Βλέπετε, η πίστη στις αξίες δεν θεμελιώνεται πάνω στη πειθώ. Για αυτό κι εμείς πρέπει να σταματήσουμε εδώ.Πρωτοδημοσιεύθηκε στην Αυγή

πηγή κειμένου: Aντίφωνο
1 Φεβρουαρίου 2016
Σχολιασμοί

Γιώργος Καστρινάκης
Το μονοτονικό, πριν ακόμα βιωθεί σαν γλωσσική οπισθοδρόμηση, γίνεται αντιληπτό ως αισθητική μας απώλεια.
Έχει γι’ αυτό σημασία να θυμηθούμε ότι ο παράγοντας που το επέβαλε στην Ελληνική Πολιτεία ήταν τα μεγάλα Συγκροτήματα Τύπου – τα οποία είχαν καθιερώσει τη χρήση του δύο περίπου χρόνια πριν τη θεσμική του… επικύρωση.
Να θυμηθούμε ακόμα ότι το όλο εγχείρημα αποκτούσε λαϊκό έρεισμα επί τη βάσει ενός «προοδευτικού» επιχειρήματος ήσσονος προσπάθειας.
Τριαντατέσσερα χρόνια, σήμερα, μετά απ’ αυτή την εξέλιξη, αξίζει τον κόπο να το ιστορούμε ως το Συμβολικό εκείνο Ορόσημο που καθιστούσε ορατή την θεμελιούμενη, κατά τον ίδιο ακριβώς καιρό, συνολική ιστορική υποστροφή.

Κι αν κάτι έχει ευρύτερο νόημα, πλέον, είναι να αναρωτηθούμε γιατί άραγε η πολυδιαφημισμένη ως Επανάσταση του Ίντερνετ (με την έννοια μιας διαβίβασης της εξουσίας του λόγου στην κοινωνία) δεν απείλησε ουδέποτε την εμπέδωση της συγκεκριμένης Επιβολής.
Όσοι, θέλω να πω, υποθέτουν το παρόν ως εποχή τής «κοινωνικής αυτενέργειας», αξίζει μια στιγμή να προσέξουν ότι τη σκέψη μας η Διανόηση ήταν που την διέπλαθε (μέσω ΜΜΕ) προ σαρανταετίας, η Διανόηση τη διαπλάθει και τώρα – όπως εξ άλλου θα συμβαίνει στο διηνεκές: Το Διαδίκτυο δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί παρά ένας υπερμεγέθης καθρέφτης των βασικών πομπών του Επικυρίαρχου λόγου: Μια τιτανική διαστολή της φωνής των εφημερίδων.

Αξίζει φυσικά έπαινος στον Γιώργο Βαρθαλίτη, που μας επισημαίνει ότι τα πράγματα θα γινόταν να είχαν κυλήσει κι αλλιώς: Αν τυχόν –μόνο– παίδευε τους λογισμούς μας μια λιγώτερο ανταγωνιστική προς το… πλήθος, «ελίτ».
Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

http://www.antifono.gr/portal/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/5263-%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1.html

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ἡ KS Xenia μιλάει πλέον ἀγγλικά!

 
 
Ἡ Ξένια ἀποτελεῖ τὴν πιὸ δημοφιλή, ἴσως, οἰκογένεια τῆς Ἀναγραφῆς. Δημιουργήθηκε το 2004, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ γραφικὸ χαρακτῆρα τοὺ μεγἀλου ζωγράφου Φώτη Κόντογλου. Ὑποστηρίζει, πλέον, τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο, καθὼς και πολλοὺς βασικοὺς χαρακτῆρες ποὺ δὲν ὑπῆρχαν στὸ πρωτότυπο.
Ἡ πιὸ σημαντικὴ διαφορὰ μὲ τὸ προηγούμενο σύνολο εἶναι ὅτι δὲν υποστηρίζεται πιά τὸ βάρος Light. Η καινούργια οικογένεια απότελείται από τα τέσσερα βασικά βάρη – Normal, Italic, SemiBold και SemiBold Italic.
Επίσης, διορθώσεις έχουν γίνει στην προσγεγραμμένη των κεφαλαίων (Α.Η,Ω) που άλλαξε σε υπογεγραμμένη.
Εἶναι ἕτοιμη γιὰ ἀποστολὴ σἐ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τὴν ἀναβαθμίσουν (δωρεάν).
 
KS Xenia supports latin alphabet
Xenia is the most popular family of Anagrafi foundry. Created in 2004 and inspired by the handwriting of the great painter Fotis Kontoglou. It now supports the Latin alphabet, as well as many characters that did not exist in the original version.
The most important difference between this and the previous set is that there is no longer support of the Light weight. The new family consists of four basic weights - Normal, Italic, SemiBold and SemiBold Italic.
Some updates have also been made in Alpha, Eta and Omega adscript glyphs that changed into subscript ones.
KS Xenia font is ready to be send to those wishing to upgrade (at free).
 
www.anagrafi.com
info@anagrafi.com
fb: Anagrafi fonts