Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

KS Thesis is growing

Ἡ Θέσις ἐπεκτείνεται


Ἡ γραμματοσειρὰ Θέσις ἀπέκτησε μόλις μιὰ πλήρη σειρὰ κεφαλαίων γραμμάτων τὰ ὁποῖα σχεδιάσθηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν στὸ πρωτότυπο κείμενο τοῦ χειρογράφου Εὐαγγελιστάριου. Ἀκολουθήθηκε πιστὰ τὸ ὕφος τοῦ πρωτοτύπου, ἐνῶ θὰ ἐξετασθεῖ ἡ πιθανότητα δημιουργίας κάποιων συμπλεγμάτων.


KS Thesis is growing


The KS Thesis font has recently adopted a full range of capital letters which have been designed from the beginning, since the calligrapher didn't use any in the original text of the manuscript. The style of the original manuscript was strictly followed and the possibility of designing some upercase ligatures will be considered.

KS Thesis ligatures

KS Thesis ligatures


Ἐλάχιστη γεύση ἀπὸ τὰ συμπλέγματα τῆς «Θέσης»: Τετραπλὸς συνδυασμὸς νῦ / θῆτα / ῥῶ / ὦ μέγα.


A little taste of KS Thesis ligatures: A four glyphs combination of nu / theta / rho / omega.