Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Κυκλοφορία τῆς KS Myrina - KS Myrina release


Ἡ οἰκογένεια «Μύρινα» δημιουργήθηκε μὲ βάση τὰ κύρια δομικὰ στοιχεία τῆς «Ἀντιγόνης». Ἡ φόρμα τοῦ γράμματος ἔγινε πιὸ μοντέρνα καὶ λιτή, διατηρώντας ταυτότοχρονα κάτι ἀπὸ τὰ στοιχεία τῶν παλαιῶν τυπογραφικῶν στοιχείων.
Εἶναι ἰδανική γιὰ κάθε εἴδους τυπογραφικὴ ἐφαρμογή, εἰδικὰ δέ, στὴ χρήση μεγάλου ὄγκου κειμένων.
Περιλαβάνει πάνω ἀπὸ ἑξακόσια συμπλέγματα πεζῶν, ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν, καὶ παρέχεται σὲ τέσσερα βάρη – Regular, Italic, Bold καὶ Bold Italic.

KS Myrina font family inspired mainly from the “Antigone”. Glyphs are more stylish and simple, keeping some of the old typographic elements style. It is ideal for every kind of printing applications, especially in the use of large volumes of texts.
Includes over six hundred of Greek and Latin lowercase ligatures and is available in four weights – Regular, Italic, Bold and Bold Italic.