Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Κυκλοφορία τῆς KS Philadelphia / KS Philadelphia release!Ἡ οἰκογένεια Φιλαδελφία εἶναι μιὰ γραμματοσειρὰ πολλαπλῶν ρόλων. Ἡ διακριτικότητα τῶν ἱστορικῶν καταβολῶν της, συνδυασμένη μὲ τὴ σύγχρονη αἰσθητικὴ φόρμα τοῦ γράμματος, τὴν καθιστοῦν ἰδανικὴ γιὰ κάθε εἴδους τυπογραφικὴ ἐφαρμογή. Ἰδιαίτερη ἔμφαση ἔχει δοθεῖ στὴ σχεδίαση τῶν κεφαλαίων, τὰ ὁποία μποροῦν νὰ σταθοῦν ἐκπληκτικὰ σὲ ἀποκλειστικὰ κεφαλαιογράμματο κείμενο.
Περιλαβάνει πάνω ἀπὸ χίλια τριακόσια συμπλέγματα πεζῶν, ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν καὶ παρέχεται σὲ τέσσερα βάρη – Regular, Italic, SemiBold καὶ SemiBold Italic.
Ἡ KS Philadelphia ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ, καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς.


The Philadelphia family is a multipurpose font. Distinctive historical aroma, combined with a contemporary aesthetic glyph form, make it ideal for every kind of printing applications. Particular emphasis has been given to the design of capital glyphs, which can stand in capitalised text in an amazing way.
KS Philadelphia includes over one thousand and three hundred of Greek and Latin lowercase ligatures and is available in four weights – Regular, Italic, SemiBold and SemiBold Italic.
It fully supports the Greek polytonic writing system, as well as the Latin alphabet.