Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

KS Marina: A Greek polytonic dropcaps and ornaments font set

KS Marina character maps

KS Marina: A Greek polytonic dropcaps and ornaments font set

The KS Marina font family was inspired by the Basilii Synaxarion of the 17th century, (Vatican, Vat.gr.1613) and consists of eight groups (4+4) of dropcaps. The Normal version (One and Two), the Outlined version of the glyphs (Three and Four) and the Canvas version (Five, Six, Seven and Eight) which consists of the negative glyph forms of the previous ones on a monochrome canvas painting background. The font supports –in the present– only the Greek upper case alphabet, in every possible form of accentuation (monotonic or polytonic) as well as a variety of 29 decorative ornaments in two different designs.
Due to its detailed and complex design, KS Marina apparently works best in large sizes, like dropcaps, titles etc. For technical reasons, it is best to avoid using it in small font sizes (smaller than 24 pts).Πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων καὶ διακοσμητικῶν KS Marina

Πίνακες χαρακτήρων
Πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ ἀρχιγραμμάτων καὶ διακοσμητικῶν KS Marina


Ἡ οἰκογένεια Μαρίνα ἔχει τὴν ἀπαρχή της στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Βασιλείου, τοῦ 17ου αἰ. (Βατικανό, Vat.gr.1613) καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀκτὼ (4+4) ὁμάδες πρωτογραμμάτων. Τὶς Ἕνα καὶ Δύο (Νormal), τὶς Τρία καὶ Τέσσερα (Outlined) ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὸ γράμμα μὲ τὴν προσθήκη περιγράμματος καὶ τὶς Πέντε καὶ Ἕξι, Ἑπτὰ καὶ Ὀκτὼ (Canvas) οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ μορφὴ τῶν τεσσάρων προηγουμένων ὁμάδων πάνω σὲ μονοχρωματικὸ ζωγραφικὸ φόντο ἀπὸ καμβᾶ.
Ἡ γραμματοσειρὰ ὑποστηρίζει –πρὸς τὸ παρόν– μόνο ἑλληνικοὺς κεφαλαίους χαρακτῆρες, σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ ἢ πολυτονικοῦ) καὶ περιλαμβάνει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μιὰ σειρὰ 29 διακοσμητικῶν στοιχείων σὲ δὺο διαφορετικοὺς τύπους.
Λόγῳ τῆς σχεδιαστικῆς πολυπλοκότητας καὶ τῆς λεπτομέρειας ποὺ περιέχει, καλὸ εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖται μόνο σὲ μορφὴ πρωτογραμμάτων/ἀρχιγραμμάτων, σὲ μεγάλα, δηλαδή, μεγέθη.


Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

KS Marina

Ὀκτώ διαφορετικοὶ τύποι πρωτογραμμάτων γιὰ καθένα ἀπὸ τὰ εἴκοσι τέσσερα ἑλληνικά κεφαλαία!
Eight different versions of dropcaps for every greek capital glyph!