Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

KS MarinaἩ οἰκογένεια Μαρίνα ἔχει τὴν ἀπαρχή της στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Βασιλείου, τοῦ 17ου αἰ. (Βατικανό, Vat.gr.1613) καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς ὁμάδες πρωτογραμμάτων. Τὴν πρώτη (Νormal), τὴ δεύτερη (Outlined) ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ περίγραμμα τοῦ γράμματος καὶ τὴν τρίτη (Canvas) ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ μορφὴ τοῦ πρωτογράμματος πάνω σὲ μονοχρωματικὸ ζωγραφικὸ φόντο ἀπὸ καμβᾶ. Ἡ γραμματοσειρὰ ὑποστηρίζει –πρὸς τὸ παρόν– μόνο ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ ἢ πολυτονικοῦ) καὶ περιλαμβάνει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μιὰ σειρὰ διακοσμητικῶν στοιχείων.
Λόγῳ τῆς σχεδιαστικῆς πολυπλοκότητας καὶ τῆς λεπτομέρειας ποὺ περιέχει, καλὸ εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖται μόνο σὲ μορφὴ πρωτογραμμάτων/ἀρχιγραμμάτων, σὲ μεγάλα, δηλαδή, μεγέθη.
[Ὑπὸ κατασκευή] The KS Marina font family was inspired by the Basilii Synaxarion of the 17th century, (Vatican, Vat.gr.1613) and consists of three groups of dropcaps. The Normal, the Outlined version of the glyphs and the Canvas which consists of the negative glyph forms on a monochrome canvas painting background. The font supports –in the present– only the Greek upper case alphabet, in every possible form of accentuation (monotonic or polytonic) as well as a variety of decorative elements.
Due to its detailed and complex design, KS Marina apparently works best in large sizes, like dropcaps, titles etc. For technical reasons, it is best to avoid using it in small font sizes (smaller than 24 pts).

[Under construction]