Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Κυκλοφορία KS Zeenon - KS Zeenon release!


Ἡ οἰκογένεια Ζήνων εἶναι μιὰ τυπογραφικὴ γραμματοσειρὰ ποὺ ἀγαπᾶ τὸ κείμενο. Στὴν πραγματικότητα, ἔχει σχεδιαστεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ αὐτό. Εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν περίφημη Optima, ποὺ σχεδίασε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ΄60 ὁ γερμανὸς καλλιγράφος Hermann Zapf – μιὰ ἀπὸ τὶς ὀμορφότερες οἰκογένειες στὴν τυπογραφικὴ ἱστορία.
Ἁπλὲς καὶ καθαρὲς γραμμές, μαζὶ μὲ τὶς διακριτικὲς ἀπολήξεις, δίνουν ἕνα ἰδιαίτερο χρώμα στὸ κείμενο καθὼς καὶ ἐξαιρετικὴ εὐαναγνωσιμότητα.
Ἡ γραμματοσειρὰ περιλαμβάνει πάνω ἀπὸ 800 ζευγάρια συμπλεγμάτων (discretionary ligatures) πεζῶν καὶ κεφαλαίων, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ριζικὰ τὸ ὕφος τοῦ κειμένου.
Ἡ KS Zeenon ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, τὸ λατινικό, καθὼς καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Παρέχεται σὲ τέσσερα βάρη – Regular, Italic, Bold καὶ Bold Italic.


KS Zenon is a typographic font family that loves text. In fact, it was designed exclusively for text use. It is inspired by the famous Optima font, designed in the early 60s by the german calligrapher Hermann Zapf – one of the most beautiful fonts in the printing history.
Simple and clean lines along with discreet endings give a particular typographic color to the text, as well as a great legibility.
The font includes over 800 discretionary ligatures (upper and lower case), which can radically change the text style.
The KS Zeenon fully supports the Greek polytonic system, as well as Latin and Cyrillic one. Supplied in four weights – Regular, Italic, Bold and Bold Italic.