Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Κυκλοφορία KS Zeenon - KS Zeenon release!


Ἡ οἰκογένεια Ζήνων εἶναι μιὰ τυπογραφικὴ γραμματοσειρὰ ποὺ ἀγαπᾶ τὸ κείμενο. Στὴν πραγματικότητα, ἔχει σχεδιαστεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ αὐτό. Εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν περίφημη Optima, ποὺ σχεδίασε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ΄60 ὁ γερμανὸς καλλιγράφος Hermann Zapf – μιὰ ἀπὸ τὶς ὀμορφότερες οἰκογένειες στὴν τυπογραφικὴ ἱστορία.
Ἁπλὲς καὶ καθαρὲς γραμμές, μαζὶ μὲ τὶς διακριτικὲς ἀπολήξεις, δίνουν ἕνα ἰδιαίτερο χρώμα στὸ κείμενο καθὼς καὶ ἐξαιρετικὴ εὐαναγνωσιμότητα.
Ἡ γραμματοσειρὰ περιλαμβάνει πάνω ἀπὸ 800 ζευγάρια συμπλεγμάτων (discretionary ligatures) πεζῶν καὶ κεφαλαίων, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ ἀλλάξουν ριζικὰ τὸ ὕφος τοῦ κειμένου.
Ἡ KS Zeenon ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, τὸ λατινικό, καθὼς καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Παρέχεται σὲ τέσσερα βάρη – Regular, Italic, Bold καὶ Bold Italic.


KS Zenon is a typographic font family that loves text. In fact, it was designed exclusively for text use. It is inspired by the famous Optima font, designed in the early 60s by the german calligrapher Hermann Zapf – one of the most beautiful fonts in the printing history.
Simple and clean lines along with discreet endings give a particular typographic color to the text, as well as a great legibility.
The font includes over 800 discretionary ligatures (upper and lower case), which can radically change the text style.
The KS Zeenon fully supports the Greek polytonic system, as well as Latin and Cyrillic one. Supplied in four weights – Regular, Italic, Bold and Bold Italic.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Κυκλοφορία τῆς KS Philadelphia / KS Philadelphia release!Ἡ οἰκογένεια Φιλαδελφία εἶναι μιὰ γραμματοσειρὰ πολλαπλῶν ρόλων. Ἡ διακριτικότητα τῶν ἱστορικῶν καταβολῶν της, συνδυασμένη μὲ τὴ σύγχρονη αἰσθητικὴ φόρμα τοῦ γράμματος, τὴν καθιστοῦν ἰδανικὴ γιὰ κάθε εἴδους τυπογραφικὴ ἐφαρμογή. Ἰδιαίτερη ἔμφαση ἔχει δοθεῖ στὴ σχεδίαση τῶν κεφαλαίων, τὰ ὁποία μποροῦν νὰ σταθοῦν ἐκπληκτικὰ σὲ ἀποκλειστικὰ κεφαλαιογράμματο κείμενο.
Περιλαβάνει πάνω ἀπὸ χίλια τριακόσια συμπλέγματα πεζῶν, ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν καὶ παρέχεται σὲ τέσσερα βάρη – Regular, Italic, SemiBold καὶ SemiBold Italic.
Ἡ KS Philadelphia ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ, καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς.


The Philadelphia family is a multipurpose font. Distinctive historical aroma, combined with a contemporary aesthetic glyph form, make it ideal for every kind of printing applications. Particular emphasis has been given to the design of capital glyphs, which can stand in capitalised text in an amazing way.
KS Philadelphia includes over one thousand and three hundred of Greek and Latin lowercase ligatures and is available in four weights – Regular, Italic, SemiBold and SemiBold Italic.
It fully supports the Greek polytonic writing system, as well as the Latin alphabet.