Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

KS Calliste, KS Calliste Deco καὶ KS Calliste ShadowΜένουν μόνο λίγες, τελευταίες, πινελιὲς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγχειρήματος «Καλλίστη».

Ἡ γραμματοσειρὰ KS Calliste ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ πραγματικοὺς πλάγιους (Italics) χαρακτῆρες, διαφορετικοὺς δηλαδὴ στὴ φόρμα ἀπὸ τοὺς ὄρθιους (Normal). Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα, καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Περιέχει συμπλέγματα κεφαλαίων καὶ πεζῶν χαρακτήρων, καὶ προσφέρεται σὲ 4 βάρη – Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBold Italic.
Ὅλοι οἱ κεφαλαιογράμματοι χαρακτῆρες τῆς Καλλίστης ἀποτελοῦν τὸ ὑλικὸ μὲ τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκαν δύο, ἐπιπλέον, οἰκογένειες διακοσμητικῶν ἀρχιγραμμάτων καὶ οἱ ὁποῖες παρέχονται, μαζὶ μὲ τὴ βασικὴ οἰκογένεια.
KS Calliste Deco ἀποτελεῖ τὴν ἐκδοχὴ διακοσμητικῶν ἀρχιγραμμάτων καὶ ἔχει ἐμπλουτιστεῖ μὲ σύγχρονα αἰσθητικὰ μοτίβα, προερχόμενα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ παλαιογραφία. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ). Εἶναι ἐξαιρετικὰ κατάλληλη γιὰ χρήση ἀρχιγραμμάτων.
KS Calliste Shadow (Shd) ἀποτελεῖ μιὰ «τρισδιάστατη» ἐκδοχὴ τῶν κεφαλαίων τῆς Καλλίστης. Ἡ διακριτικὴ σκιὰ τῶν γραμμάτων ἐπιτρέπει τὴ χρήση τους ὣς διακοσμητικῶν χαρακτήρων, ἀρχιγραμμάτων, ἀλλὰ καὶ σὲ μικρῆς ἔκτασης τίτλους. Περιέχει καὶ αὐτή, κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ, σὲ μονοτονικὸ καὶ πολυτονικό.