Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Κυκλοφορία τῆς KS Mosaic - KS Mosaic release


Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἐντυπωσιακὴ μορφὴ τέχνης ἀπὸ αὐτὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ. Εἶναι ἕνα θαῦμα, τὸ πῶς αὐτὲς οἱ μικρὲς τετράγωνες φηφίδες –πέτρινες ἢ ὑάλινες– μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ τόση μαεστρία γιὰ νὰ δώσουν τὰ ἀριστουργήματα ποὺ ὅλοι ἔχουμε θαυμάσει. Ἡ συναρμογὴ αὐτῶν τῶν ταπεινῶν κομματιῶν πέτρας σὲ τέλεια σχήματα παραμένει μιὰ ἀπὸ τὶς ὕψιστες μορφὲς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας.

Ἡ KS Mosaic προσπαθεῖ νὰ μιμηθεῖ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν τεχνικὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ, μέσα βεβαίως στὸ πλαίσιο τῶν τεχνολογικῶν περιορισμῶν. Κάθε γράμμα μὲ ἀπεικόνιση ψηφιδωτοῦ ἔχει σχεδιασθεῖ στὸ χέρι, χωρίς τὴν παραμικρὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη. Περιλαμβάνονται τρεῖς μορφὲς κεφαλαίων χαρακτήρων: Ἡ KS Mosaic Beta ἀποτελεῖται ἀπὸ χαρακτῆρες στοὺς ὁποίους ἔχει ἀποδωθεῖ εἰκόνα ψηφιδωτοῦ, ἐνῷ ἡ Gamma ἀπὸ τοὺς ἴδιους χαρακτῆρες, σὲ ἀρνητικό ὑπόστρωμα καὶ περίγραμμα. Ἡ οἰκογένεια Alpha περιέχει ἕνα σύνολο τυπικῶν βυζαντινῶν γραμμάτων.

Ἡ ὁμάδα KS Mosaic ἀποτελεῖται μόνο ἀπό κεφαλαία, σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ βάρος καὶ σὲ ὅλες τὶς δυνατὲς μορφὲς τονισμοῦ (πολυτονικὸ) καὶ ὑποστηρίζει τὸ λατινικό καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ μικρὴ σειρὰ διακοσμητικῶν σχημάτων, κατάλληλα γιὰ τὶς ἀρχὲς ἢ τὴν κατάληξη λέξεων ἢ τίτλων. Λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς της λεπτομέρειας, ἡ KS Mosaic εἶναι προφανὲς ὅτι λειτουργεῖ πιὸ σωστὰ σὲ μεγάλα μεγέθη κειμένου, ὅπως τὰ ἀρχιγράμματα, οἱ τίτλοι κ.λπ. Γιὰ τεχνικοὺς λόγους, καλὸ εἶναι νὰ ἀποφεύγεται ἡ χρήση της σὲ μικρὰ μεγέθη (μικρότερα τῶν 24 pts).There isn’t any form of art more impressive than this of Mosaic. It’s a miracle how these small square pebbles –made of stone or glass- can be connected with such mastery to create the masterpieces we have all admired.
 
KS Mosaic tries to mimic exactly the mosaic style, under of course, all technical limitations. Each mosaic glyph has been designed entirely by hand, without any mechanical support. The family included three types of drop caps: KS Mosaic Beta consists of glyphs that have a mosaic depiction, while Gamma consists of the same characters on a negative background and border. The Alpha family contains a set of typical Byzantine glyphs.

The KS Mosaic family contains only capitals, one weight and all possible accentuation options (polytonic) and supports the Latin and Cyrillic alphabet. It’s accompanied by a small set of decorative symbols, suitable to the beginning or end of words or titles. Due to its excessive details, KS Mosaic apparently works best in large sizes, like drop caps, titles etc. For technical reasons, it’s best to avoid using it in small font sizes (smaller than 24 pts).Φωτογραφίες ψηφιδωτῶν: Ἠλίας Σαραντόπουλος (Κωνσταντινούπολη)
Mosaic photos by Elias Sarantopoulos (Constantinople)

1. Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Χώρα τῶν Ζώντων / Jesus Christ, the Land of the Living
2. Οἱ πειρασμοὶ τοῦ Χριστοῦ / The temptations of Christ
3. Διακοσμητικὰ μοτίβα / Decorative motives and ornaments

Μονὴ τῆς Χώρας, Κωνσταντινούπολη / Chora Church, Constantinople 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου