Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Κυκλοφορία τῆς KS Vasileios - KS Vasileios releaseἩ KS Βασίλειος ἀποτελεῖ μιὰ ἐκλεπτυσμένη ἐκδοχή τῶν Ἑλληνικῶν τοῦ Βασιλέως (Grecs du Roi / KS GrequeX) τοῦ 16ου αἰώνα. Σχεδιάστηκε μὲ μεγαλύτερη ἐλευθερία, μὲ σκοπὸ νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν εὐανάγνωστη καὶ νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὶς σύγχρονες ἐφαρμογὲς κειμένου. Ἔχει δοθεῖ ἔμφαση στὴν χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ποῦ δημιουργεῖ ἡ ἐλαφρὰ γωνία σχεδιασμοῦ τῶν χαρακτήρων. Λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ πεζοὶ χαρακτῆρες (ἑλληνικά) ἔχουν κλίση 7 μοιρῶν περίπου, δίνεται ἡ ἐντύπωση ἡμιπλάγιου κειμένου τὸ ὁποῖο προσφέρει ἕνα ἀσυνήθιστο καὶ ἰδιαίτερο τυπογραφικὸ χρῶμα στὸ κείμενο.

Ἡ KS Βασίλειος, λόγῳ τῆς σχεδιαστικῆς αὐτῆς ἰδιαιτερότητας, παρέχεται σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ βάρος. Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο καὶ ἐνδεχομένως ὑπάρξει στὸ ἄμεσο μέλλον ὑποστήριξη τοῦ κυριλλικοῦ. Ὁλόκληρη ἡ συλλογὴ περιλαμβάνει περισσότερα ἀπὸ 1400 συμπλέγματα δύο, τριῶν, τεσσάρων ἢ καὶ πέντε χαρακτήρων, πεζῶν καὶ κεφαλαίων! Τά συμπλέγματα αὐτὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐμφανίζονται στὸ κείμενο σὲ πραγματικὸ χρόνο, κατὰ τὴν πληκτρολόγηση.

Ἡ γραμματοσειρὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει σὲ περιβάλλοντα Windows PC καὶ MacOSX. Παρέχεται σὲ μορφὴ OpenType® καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ προγράμματα ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ χαρακτηριστικὰ (features) OpenType. Kάθε μελλοντικὴ ἀναβάθμιση θὰ ἀποσταλλεῖ δωρεὰν στοὺς δικαιούχους, μέσω e-mail. Συνοδεύεται ἀπὸ πίνακα χαρακτήρων, καθὼς καὶ πίνακα ὅλων τῶν συμπλεγμάτων. Ὑπάρχει, τέλος, ἡ δυνατότητα παραμετροποίησης τῶν αὐτοματισμῶν (OpenType features) ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένες ἀνάγκες ἀναγνωσιμότητας, ἀλλὰ καί σχεδίασης καινούργιων συμπλεγμάτων. 
KS Vasileios release
The KS Basil font is a refined version of the Grecs du Roi font (Grecs du Roi / KS GrequeX) of the 16th century. It is designed more freely in order to be much readable and to be used in modern text applications. Emphasis here is on the special effect that is created by the low-angle design. The lowercase glyphs (Greek) are inclined about 7° and give the impression of a semi-italics text, that offers an unusual and special typographical effect.

Due to that design particularity, KS Vasileios is available in one weight only. It supports the full Greek polytonic system, the Latin alphabet and maybe in the near future the Cyrillic one. The whole collection contains more than 1400 ligatures of 2, 3, 4 or 4 characters, lower and upper case. Those ligatures have the ability to appear in the text in real time, while typing. The font can be used in a Windows and MacOSX environment. It is provided in the OpenType® format and a necessary prerequisite is to be used in programs that support the OpenType features. Every future update will be sent to the users at no charge, via e-mail. It is accompanied by a characters table as well as a table with all ligatures. Last but not least, there is the possibility to configure all automations (OpenType features) so it can facilitate readability needs as well as needs of designing new ligatures.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου