Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

KS Politeia


KS Πολιτεία

 


Ἡ λέξη «Πολιτεία» ἔχει τὶς ρίζες της στὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη «Πόλις» («πόλη-κράτος»). Χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη μὲ διάφορες ἔννοιες, ὅπως «τὰ δικαιώματα ποὺ ἔχουν οἱ πολίτες» ἢ «τῆς μορφῆς διακυβέρνησης ἑνὸς τόπου».
Ἡ KS Politeia διαπραγματεύεται μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ μέτρο. Περιέχει κάποιες μικρές, σημαντικὲς λεπτομέρειες ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὸ μετριασμὸ τῆς αὐστηρῆς γεωμετρίας. Περιέχει μιὰ σειρὰ ἀπὸ κεφαλαία, κυρίως, συμπλέγματα καὶ εἶναι κατάλληλη γιὰ τίτλους καὶ κείμενο. Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ καὶ κυριλλικό.


KS Politeia
 
The word “Politeia” has its roots in ancient Greek and is derived from the word “Polis” (“city-state”). Used by Plato and Aristotle with various meanings such as “the rights of citizens” or “the form of government of a place”.
KS Politeia converses with simplicity and moderation. It contains some small, significant details designed to mitigate the strict geometry. It is suitable for titles and text, and contains a number of ligatures, mostly in capitals.  Supports greek polytonic, latin and cyrillic text.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου