Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

KS Matthaios

 
Ματθαῖος: Νέα ἑλληνικὴ πολυτονικὴ γραμματοσειρὰ συμπλεγμάτων. Βυζαντινὴ ἱεροπρέπεια, καθαρὲς γραμμὲς καὶ ἄρωμα παλαιῶν χειρογράφων. Μεγάλη σχεδιαστικὴ ποικιλία χαρακτήρων ποὺ θὰ χαρίζει στὸ κείμενο μιὰ ἐντελῶς ἰδιαίτερη τυπογραφικὴ εἰκόνα.Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

KS Eugenia

 

Κυκλοφορία τῆς KS Eugenia/ Release of KS Eugenia


Ἡ Εὐγενία εἶναι μιὰ γραμματοσειρὰ ἀφιερωμένη στὸ κείμενο, ἰσορροπώντας μὲ μέτρο ἀνάμεσα στὴν ἱστορικὴ καὶ τὴ σύγχρονη φόρμα τοῦ γράμματος. Οἱ λιτὲς καὶ καθαρὲς γραμμές, μαζὶ μὲ τὶς διακριτικὲς ἀλλὰ οὐσιαστικὲς ἀναφορὲς στὸ βυζαντινὸ κείμενο, τὴν καθιστοῦν κατάλληλη γιὰ χρήση σὲ μεγάλες ἐπιφάνειες κειμένου.
Ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα βάρη –Normal, Italic, Bold καὶ BoldItalic– καὶ ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ καὶ τὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς, καθὼς καὶ τὸ κυριλλικό. Περιέχει μιὰ μικρὴ σειρά (ἑκατὸν εἴκοσι περίπου) συμπλεγμάτων. Δῶρο μαζὶ μὲ τὴ γραμματοσειρὰ ἡ KS Deco.


KS Eugenia is a font family dedicated to text, balancing between historical and modern type design. Simple and clean lines, together with discrete references to byzantine writing make the font an excellent solution for long text.
Includes four weights –Normal, Italic, Bold and BoldItalic– and fully supports Greek polytonic and Latin system as well as the Cyrillic one. Includes a small set (around 120) of Greek and Latin ligatures. A free copy of KS Deco font is included.

Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

KS Εὐγενία / Eugenia

Ἡ Εύγενία θὰ υποστηρίζει τὸ πλῆρες ἑλληνικὸ πολυτονικό, τὸ λατινικό καθὼς καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Ἀποτελεῖ μιὰ σύγχρονη ὁπτικὴ προσέγγιση τοῦ κειμένου, μὲ διακριτικὲς ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴ βυζαντινή γραφή.KS Eugenia will support the Greek polytonic writing system, as well as the Latin and Cyrillic alphabet. Α modern visual approach to the text, with a distinctive influence from the Byzantine writing.

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

Κυκλοφορία KS Kalarrytes - Release of KS KalarrytesἩ οἰκογένεια Καλλαρύτες προῆλθε ἀπὸ τὴ μελἐτη τοῦ χειρογράφου ποιήματος τοῦ Ἰωάννη Βηλαρᾶ «Τὸ ἀερόστατο τοῦ Παχώμη ἐν Καλαρρύταις». Ἐκτίθεται στὴν ἐξαιρετικὴ ἱστορικο-λαογραφικὴ συλλογὴ τῆς Ἀγγελικῆς Γκολφινοπούλου, στὸ χωριὸ Καλαρρύτες, στὰ Τζουμέρκα τῆς Ἠπείρου καὶ ἀναφέρεται στὴν ἀποτυχημένη προσπάθεια τῶν Καλαρρυτινῶν νὰ ἀνυψώσουν ἕνα ἀερόστατο!

Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ συγκεκριμένου γραφικοῦ χαρακτῆρα ἑστιάζεται στὴν ποικιλόμορφη γωνία κλίσης τῶν χαρακτήρων καὶ τὸ ὕφος ποὺ αὐτὸ προσδίδει, καὶ φυσικά, στὸ ἄκρως ἰδιαίτερο σχῆμα τους. Ἐπειδὴ τὸ πρωτότυπο κείμενο ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ πεζοὺς χαρακτῆρες, τὰ κεφαλαῖα ἑλληνικὰ καθὼς καὶ τὸ πλῆρες σὲτ λατινικῶν σχεδιάστηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἡ οἰκογένεια Καλαρρύτες, λόγῳ τῆς σχεδιαστικῆς ἰδιομορφίας της, ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μόνο βάρη – Normal καὶ SemiBold. Ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς καὶ περιλαμβάνει πὰνω ἀπὸ 1700 συμπλέγματα (ligatures / discretionary ligatures) πεζῶν καὶ κεφαλαίων, ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν χαρακτήρων.


The Kalarrytes font family came out of the study of the I. Vilaras manuscript “The hot air balloon of Pahomis in Kalarrytes”. The poem belongs to the outstanding historical collection of Aggeliki Golfinopoulou, in the Kalarrytes village, Tzoumerka, Ipeiros and refers to the unsuccessful try of the local people to get a hot air balloon to fly.

The various inclination angle of Vilaras handwriting offers a very special typographic color to the the text. The manuscript consists of lower case glyphs only, so the greek capitals as well as the complete latin character set were designed from scratch.

The font includes more than 1700 ligatures and discretionary ligatures (greek / latin upper and lower case) and fully supports the Greek polytonic system, as well as Latin one. Supplied in two weights – Regular and SemiBold.Μὲ χρήση Συμπλεγμάτων / Ligatures activatedΜὲ χρήση Διακριτικῶν Συμπλεγμάτων / Discretionary Ligatures activatedΜὲ χρήση Συμπλεγμάτων καὶ Διακριτικῶν Συμπλεγμάτων /
Ligatures and Discretionary Ligatures activatedΧωρὶς τὴ χρήση Συμπλεγμάτων καὶ Διακριτικῶν Συμπλεγμάτων /
Ligatures and Discretionary Ligatures deactivated

Kυκλοφορία KS Galilea - Release of KS Galilea


Ἡ οἰκογένεια KS Galilea βασίστηκε στὰ πρωτότυπα σχέδια τοῦ π. Λουκᾶ, μοναχοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους. Ὁ ἁγιογράφος π. Λουκᾶς κλήθηκε νὰ διακοσμήσει τὴ Μονάδα Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «Γαλιλαία», τῆς Μητρόπολης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, μέ διάφορα ἐπίτοιχα ἁγιολογικὰ κείμενα.

Ἡ Γαλιλαία εἶναι μιὰ ἱεροπρεπὴς, βυζαντινοῦ ὕφους γραφή, στὸ πνεῦμα τῶν κειμένων ποὺ χρησιμοποιήθηκαν. Οἱ κεφαλαῖοι καὶ οἱ λατινικοὶ χαρακτῆρες σχεδιάστηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα βάρη –Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBoldItalic– καὶ ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ καθὼς καὶ τὸ βασικὸ λατινικὸ σύστημα γραφῆς. Περιλαμβάνει μιὰ μικρὴ συλλογὴ συμπλεγμάτων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν, πεζῶν καὶ κεφαλαίων.
 


The KS Galilea font family was inspired by the handwritings of the hagiographer Hieromonk Loukas (Dochiariou Monastery, Mount Athos). F. Loukas called to decorate the “Galilea” Relief Care Unit (Holy Metropolis of Mesogaia and Lavreotiki) by painting some gospel texts on the walls of the Unit.

Galilea is a solemn, byzantine style font, in the spirit of the texts used. Includes four weights –Normal, Italic, SemiBold and SemiBoldItalic– and fully supports greek polytonic system as well as the basic latin one. Includes a small set of greek and latin ligatures, lower and uppercase.


Mὲ χρήση Διακριτικῶν Συμπλεγμάτων / Discretionary Ligarures activatedΧωρὶς τὴ χρήση Διακριτικῶν Συμπλεγμάτων / Discretionary Ligarures deactivated