Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

KS Synaxis


 

Τὸ 1949, ὁ μεγάλος ἁγιογράφος Φώτης Κόντογλου ἔγραψε τὸ «Θρηνητικὸ συναξάρι Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου». Δημοσιεύθηκε ὁλόκληρο στὸ περιοδικὸ «Κιβωτός», τὸ 1953 καὶ ἀναδημοσιεύθηκε στὸ βιβλίο του «Ἡ Πονεμένη Ρωμιοσύνη», τὸ 1963.
Ὁ Κόντογλου χρησιμοποιεῖ ἕναν ἀπαράμιλλο τρόπο γραφῆς, ποὺ ὅμοιό του μπορεῖ νὰ συναντήσει κανεὶς μόνο σὲ παλιὰ βυζαντινὰ χειρόγραφα! Κανένα γράμμα δὲν εἶναι ὅμοιο καὶ ὁ τρόπος σύμπλεξης εἶναι τόσο ἀντισυμβατικὸς καὶ ἐκπληκτικὸς ποὺ δὲν μπορεῖς παρὰ νὰ ὑποκλιθεῖς μπροστὰ στὴν πένα καὶ τὸ ταλέντο τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ τὸν χειρόγραφο αὐτὸν θησαυρὸ προέρχεται ἡ ἔμπνευση γιὰ τὴν γραμματοσειρὰ «Σύναξις». Ἐλπίζουμε νὰ δώσει μιὰ μικρὴ αἴσθηση ἀπὸ τὸ ἐξαίρετο ὕφος τοῦ πρωτοτύπου.

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021

Κυκλοφορία KS Matthaios release

 
Ἡ οίκογένενεια Ματθαῖος προῆλθε ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν χειρογράφων κειμένων τοῦ ἁγιογράφου Ράλλη Κοψίδη στὶς ἐκδόσεις τῶν Συναξαριστῶν. Ἡ γραφὴ ποὺ προέκυψε εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀνάλαφρη ἀλλὰ καὶ στιβαρὴ ταυτόχρονα, μὲ εὺθεία καταγωγὴ καὶ προέλευση ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ καλλιγράφο τοῦ παραλθόντος.
Περιέχει μιὰ ἐντυπωσιακὴ ποικιλομορφία χαρακτήρων καὶ σημείων στίξης, χαρακτηριστικῶν ποὺ προσδίδουν στὸ κείμενο μιὰ μοναδική, ἀνάλαφρη, ποιητικὴ τυπογραφικἠ εἰκόνα καὶ χάρη.
Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο βάρος καὶ ὑποστηρίζει –πρὸς στιγμὴν– τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς. Περιέχει πάνω ἀπὸ 900 διακριτικὰ συμπλέγματα χαρακτήρων καὶ εἶναι κατάλληλη γιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ κειμένου.

The Matthaios family came from the study of handwritten texts from the hagiographer Rallis Kopsidis in the Synaxaristes publishing. The writing that came out of it is exceptionally lightweight and at the same time sturdy, with direct descent from the byzantine calligrapher of the past.
Contains a remarkable diversity of characters and punctuation marks, which give the text a unique, lightweight, poetic typographic image and grace.
Consists of only one weight and supports – for now – the Greek polytonic writing system. Contains more than 900 discreet character συμπλέγματα and is suitable for any kind of text.Ἕνα κείμενο τοῦ Φώτη Κόντογλου γιὰ τὸν Μυστρᾶ, στοιχειοθετημένο μὲ τὴν KS Matthaios.
Τίτλοι κειμένου: KS Matthaios 26-36-16pts - κυρίως κείμενο: KS Matthaios 18/21.6pts - Ἀρχίγραμμα: KS Metropolis Deco 72pts

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2021

Κυκλοφορία KS Metropolis - Metropolis Deco release

Μητρόπολις εἶναι μιὰ οἰκογένεια κεφαλαιογράμματων χαρακτήρων, μὲ αὐστηρὴ φόρμα καὶ ἔντονο βυζαντινὸ ἄρωμα. Προορίζεται γιὰ χρήση ἀρχιγραμμάτων, τίτλων καθὼς καὶ μικρῆς ἔκτασης κεφαλαιογράμματου κειμένου.
Περιλαμβάνει ὅλες τὶς δυνατὲς μορφὲς τονισμοῦ καὶ ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικό, τὸ λατινικὸ καὶ τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο.
Διατίθεται σὲ δύο μορφές, τὴν Metropolis καὶ τὴν Metropolis Deco, ἡ ὁποία περιέχει τὴν ἴδια σειρὰ διανθισμένη μὲ πληθώρα διακοσμητικῶν στοιχείων.

KS Metropolis is a drop cups family designed in a strict form, full of byzantine aroma. It is extremely suitable for use as drop caps and titles or capitalized text.
Includes all possible forms of accentuation and supports Greek polytonic, Latin and Cyrillic language system.
Available in two forms, Metropolis and Metropolis Deco which contains the same glyphs with a plethora of decorative elements.Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020